2020 оны Шүүхийн Тамгын газрын үйл ажиллагааны жилийн эцсийн тайланг шүүгч ажилтны нэгдсэн хурлаар хэлэлцлээ.

2020 оны Шүүхийн Тамгын газрын үйл ажиллагааны жилийн эцсийн тайланг шүүгч ажилтны нэгдсэн хурлаар хэлэлцлээ.
 
      Шүүхийн захиргааны тухай хуулийн 22 дугаар зүйлийн 22.2-д “Шүүхийн тамгын газрын дарга үйл ажиллагаагаа хариуцан тайлагнана.” гэж заасны дагуу Өмнөговь аймгийн Ханбогд сум дахь Сум дундын шүүхийн 2020 оны тайланг Тамгын газрын дарга Н.Баяржаргал, 2020 оны шүүн таслах ажиллагааны тайланг шүүгчийн туслах Х.Ууганбат нар шүүгч, захиргааны ажилтнуудад бүтэн жилийн  тайлангаа 2020 оны 12 дугаар сарын 28-ны өдөр танилцууллаа. Тус хуралдаанаар шүүхийн тамгын газрын бүтэн жилд хийсэн ажлуудаа танилцуулан шүүгч, шүүхийн захиргааны ажилтнууд тайлантай холбогдуулан санал хүсэлтээ илэрхийлсэн бөгөөд гаргасан санал хүсэлтийг тамгын газрын 2021 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнд тусгахаар батлав.