ШҮҮХИЙН ТАМГЫН ГАЗРЫН 2021 ОНЫ ХАГАС ЖИЛИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТИЙГ ТАНИЛЦУУЛЛАА.

 

ШҮҮХИЙН ТАМГЫН ГАЗРЫН 2021 ОНЫ ХАГАС ЖИЛИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТИЙГ ТАНИЛЦУУЛЛАА.

Шүүхийн Ерөнхий зөвлөлийн 2014 оны 42 дугаар тогтоолоор баталсан “Шүүхийн тамгын газрын дарга үйл ажиллагааны нийтлэг журам”-ын 12.3-т заасны дагуу 2021 оны эхний хагас жилийн тайланг Өмнөговь аймгийн Ханбогд сум дахь Сум дундын шүүхийн тамгын газрын дарга Н.Баяржаргал шүүгч, шүүхийн захиргааны ажилтнуудад 2021 оны 06 дугаар сарын 28-ний өдөр танилцууллаа. 
Тус хуралдаанаар шүүхийн тамгын газар хагас жилд хийсэн ажлуудаа танилцуулсан бөгөөд шүүгч, ажилтнуудаас тайлантай холбоотой санал хүсэлтээ илэрхийлэв.