ХЭРГИЙН ХӨДӨЛГӨӨНИЙ УДИРДЛАГАД ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭ ҮНЭЛГЭЭ ХИЙЛЭЭ.

                                                                           ХЭРГИЙН ХӨДӨЛГӨӨНИЙ УДИРДЛАГАД                                                                            

  ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭ ҮНЭЛГЭЭ ХИЙЛЭЭ.

 

           Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн 2021 оны 02 дугаар сарын 04-ний өдрийн 09 дугаар тушаалаар батлагдсан хяналт шинжилгээ үнэлгээ хийх удирдамж,  тус шүүхийн тамгын газрын 2021 оны тамгын газрын үйл ажиллагаанд хяналт шинжилгээ үнэлгээ хийх төлөвлөгөөний  дагуу хяналт шинжилгээ үнэлгээ хийлээ.

                2021 оны 3 дугаар улирлын байдлаар  Эрүү, иргэний хэргийн хөдөлгөөн, Шүүх хуралдааны явцыг мэдээлэх цахим системын ашиглалт, эд мөрийн баримт шийдвэрлэлт, шүүхийн архивын үйл ажиллагаа, мэдээллийн технологийн үйл ажиллагааны хэрэгжилтийн талаарх  дүнг танилцууллаа.