Шүүхийн захиргааны ажилтны 2022 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө баталлаа.

Шүүхийн захиргааны ажилтны 2022 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө баталлаа.
Төрийн албаны тухай хууль болон Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын 2020 оны  100 дугаар тушаалын батлагдсан  5 дугаар хавсралтын дагуу  Төрийн жинхэнэ албан хаагчийн гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөг боловсруулах аргачлал болон тус Шүүхийн тамгын газрын   2022 оны Байгууллагын  Гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөнд хэрэгжүүлэхээр тусгасан  5 зорилт, 46 арга хэмжээнд нийцүүлэн шүүхийн захиргааны ажилтны 2022 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөг баталлаа. Мөн Төрийнүйлчилгээний албан хаагчийн Хөдөлмөрийн гэрээ, Албан тушаалын тодорхойлолт, Эд хөрөнгийн бүрэн хариуцлагын гэрээ, Нууц хамгаалах гэрээг  шинээр батлагдсан Хөдөлмөрийн тухай  хууль болон Шүүхийн Ерөнхий Зөвлөлөөс баталсан дүрэм, журам аргачлалд нийцүүлэн шинээр боловсруулан, албажуулан  шүүхийн захиргааны ажилтнуудад танилцууллаа.